1.třída - KOČIČKA

 

 

Speciální logopedickou třídu "Kočička" navštěvují děti od 4 do 7 let s různými vadami řeči, případně vadami kombinovanými. Logopedická péče je zajišťována každodenním individuálním i skupinovým cvičením v příjemném a přátelském prostředí. Třída je současně zaměřena i hudebně. Při práci s dětmi klademe zvláštní důraz na rozvoj sluchového i zrakového vnímání, jemné i hrubé motoriky a citu pro rytmus. Uplatňujeme individuální přístup k dětem a snažíme se o všestranný rozvoj jejich osobnosti v atmosféře bezpečí a důvěry.

     

 

 

2.třída - OVEČKA

 

 

Do třídy "Ovečka" dochází nejmenší děti ve věku 2 - 4 roky. Pro mnoho z nich je to první zkušenost odloučení od domova a od maminek. Seznamují se zde s novým prostředím, novými kamarády i dospělými. Proto je nutné přistupovat k jejich adaptaci na nové prostředí citlivě a je potřebná i dobrá spolupráci s rodiči. Děti jsou postupně vedeny zejména k upevňování hygienických návyků, ke zlepšování sebeobslužných činností, k samostatnosti při stolování, či vyjádření přání nebo prosby o pomoc. Vše probíhá hravou formou, děti si zvykají na novou životní situaci postupně a pomalu. Zároveň však i všestranně rozvíjí svou osobnost. V rámci možností navštěvují  kulturní akce-divadelní představení, programy v jiných třídách, akce v MŠ. Připravujeme vše tak, aby se děti každý den do školky těšily a odnesly si nějaký hezký zážitek.


3.třída - PTÁČEK

 

 

Logopedickou třídu navštěvují děti s různými logopedickými vadami a děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které potřebují pomoc asistenta pedagoga. Pod metodickým vedením SPC-Valašské Meziříčí – logopedie, provádějí reedukaci logopedických vad dvě logopedické asistentky. Logopedická péče zahrnuje individuální i skupinová cvičení a prolíná se všemi výchovně vzdělávacími činnostmi. Do programu dne jsou zařazovány prvky, které rozvíjejí u dětí hrubou i jemnou motoriku, svalovou koordinaci a smyslové vnímání. Pro zkvalitnění přípravy dětí na vstup do ZŠ, využívají učitelky „Metodu dobrého startu“, která rozvíjí akusticko-opticko-motorickou koordinaci. Třída je zapojena do projektu „Lego Dacta“. Tato stavebnicová „učebna“ poskytuje řadu možností, jak rozvíjet vědomosti a dovednosti dětí, jejich tvořivost a fantazii.

Snahou učitelek je vytvořit pro děti klidnou a radostnou atmosféru, ve které se rozvíjí jejich osobnost, učí se samostatnosti, samostatnému rozhodování a řešení problémových situací.

4.třída - MOTÝLEK

 

 

Třídu  Motýlek navštěvují děti ve věku od 4 do 6 let a děti s odloženou školní docházkou. Zaměřujeme se na ekologickou výchovu. Děti jsou vedeny k šetrnému životnímu stylu, k úctě a odpovědnosti k přírodě. Druhou oblastí ve které děti podporujeme jsou výtvarné činnosti. Využíváme různých materiálů a motivujeme děti k citovému prožitku. V naší třídě jsou vytvářena základní pravidla a dohody, která usnadňují soužití, dbají o zdraví a bezpečnost, psychickou a duševní rovnováhu dětí. Během školního roku se děti účastní mnoha kulturních akcí. Celoroční výchovně vzdělávací činnost usnadňuje dětem vstup do základní školy.

5.třída - MYŠIČKA

 

 

Třídu "Myšička" navštěvují děti ve věku 4 do 5let, které již prostředí školky znají. Třída je zaměřená na upevňování sebeobslužných činností a hygienických návyků. Děti si zde zvykají na dětský kolektiv a pod vedením zkušených učitelek si hravou formou všestranně rozvíjí svou osobnost. Kromě běžného programu nabízíme dětem řadu kulturních, sportovních a společenských akcí a dobrou spolupráci s rodiči. Naším cílem je vytvářet v MŠ takové prostředí, ve kterém se cítí děti šťastné a spokojené.