Operační program " Výzkum, vývoj a vzdělávání" -  Šablony II

  • Využití ICT vzdělávání v MŠ - Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Pedagogové dodržují zásady předškolního vzdělávání stanovené RVP PV. 
  •  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin -Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání-cizí jazyky.
  •  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv -Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.  
  •  Projektový den ve mateřské škole- Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí
  •  Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí -) matematická pregramotnost-Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu
    Škola 

Fotogalerie: Šablony II